Úvodní strana Věda a výzkum Projekt IRDS

Projekt IRDS

Projekt IRDS s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181 je řešen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), což je víceletý tematický program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Projekt byl přidělen ČVUT v Praze v rámci Výzvy OP VVV č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II, aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu
Prioritní osa  PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Vyhlašovatelem Výzvy je ŘO OP VVV MŠMT.